1. /
    2. Nyttige oplysninger
    3. /
    4. Butiksregler

Butiksregler

§ 1 Generelle oplysninger

1.1 Tulup.dk-butikken drives af Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o.,z oo, der fungerer som et selskab med begrænset ansvar, NIP: 6462933172, REGON 243492288, registreret under KRS-nummer: 0000493662.

Registreringsdata: Drukarnia Piga Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

Den person, der er bemyndiget til at repræsentere virksomheden, er Mateusz Gabryś, formand for bestyrelsen.

1.2 Disse regler specificerer betingelserne for brug af tjenesten. Brugeren af tjenesten er forpligtet til at gøre sig bekendt med indholdet af reglerne, og at foretage et køb betyder accept af dem.

1.3 Alle forhold, der opstår som følge af kontrakten mellem Tulup.dk og kunderne, er underlagt de generelle vilkår og betingelser. Afvigelser betragtes kun, når de tidligere er blevet bekræftet skriftligt mellem sælgeren og kunden eller er blevet specificeret i disse vilkår og betingelser.

1.4 Ved afgivelse af en ordre er kunden forpligtet til at give fuldstændige og sandfærdige personoplysninger. I tilfælde af falske data er kunden ansvarlig for enhver deraf følgende skade.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

2.1 De billeder og andre produkter, der præsenteres af Tulup.dk på internettet eller i andre medier, er ikke et kommercielt tilbud i henhold til artikel 534 i civilloven, men kun en invitation til kunden om at præsentere et købstilbud. Købstilbud kan indsendes via Tulup.dk-webstedet i form af onlineformularer eller skriftligt til e-mail-adressen.

2.2 Afgivelse af en ordre i onlinebutikken er ensbetydende med at udtrykke et ønske om at indgå en salgskontrakt under de betingelser, der er angivet i disse regler og i ordren.

2.3 Ved afgivelse af en ordre er kunden forpligtet til at tage hensyn til den samlede pris for ordren. Alle priser, der er anført på hjemmesiden, er bruttopriser, inklusive 23% moms, og inkluderer ikke forsendelsesomkostninger.

2.4. Sælgeren forbeholder sig ret til at afvise service og udførelse af ordren, hvis produkterne indeholder indhold, der er i strid med loven, moral eller regler for social adfærd. Butikken forbeholder sig også ret til at foretage ændringer i priserne på de tilbudte varer samt ændringer i omkostningerne ved levering af bestilte varer.

§ 3 Betaling

3.1 Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o. skal for hver ordre udstede en momsfaktura i elektronisk form i henhold til indholdet af loven af 11. marts 2004 om skat på varer og tjenesteydelser (konsolideret tekst: Journal of Laws of 2011 No. 177 item 1054) og finansministerens forordning af 3. december 2013 om udstedelse af fakturaer (Journal of Laws of 2013, item 1485). De accepterede data for momsfakturaen er de samme som de data, der er angivet af køberen i ordreformularen, når der afgives en ordre i onlinebutikken. Købers data og data til momsfakturaen kan være forskellige. Disse data skal defineres af køberen, når der afgives en ordre via online-butikken. Kunden har i henhold til gældende regler ret til at anmode Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., med sæde i Tychy (43-100), ul. Przemyslowa 68, om at sende en faktura udstedt i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser i papirform ved at sende en sådan anmodning til e-mail-adressen: ksiegowosc@piga.pl eller med post til adressen: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

3.2 Betalinger for ordrer kan foretages i form af:
- forudbetaling via PayU betalingssystem;
- forudbetaling via PayPal betalingssystem. 3.3;

3.3 Sælgeren forbeholder sig ret til at acceptere eller afvise visse former for betaling.

§ 4 Levering

4.1 Ved bestilling af hjemmelevering kan du betale for de bestilte varer ved:

- betaling via PayU-systemet;

- PayPal-betaling;

4.2 Starten på ordreudførelsesperioden anses for at være afsendelsen af en e-mail, der bekræfter, at ordren er blevet accepteret til udførelse. Dette sker efter modtagelse af de komplette ordreoplysninger. Leveringstiden er specificeret hver gang på produktkortet i bestillingsprocessen.Normalt tager det 1 til 3 hverdage. Hertil skal lægges 1-3 arbejdsdage for kureren.

4.4 Forsendelse og afhentning af pakken ved levering.

Købers juridiske forpligtelse er at afhente den vare (varer), der er købt som et resultat af den indgåede købsaftale, og betale prisen til sælgeren for den. Sælgeren er på den anden side forpligtet til at udlevere de betalte varer til kunden (art. 535. § 1. i civilloven). Hvis de bestilte varer ikke afhentes, har sælgeren ret til at kræve opfyldelse af kontrakten og betaling af prisen fra køberen, og hvis varerne skal sendes igen, har sælgeren også ret til at opkræve omkostningerne ved omforsendelse hos køberen.

§ 5 Garanti

5.1 Sælger skal sikre levering af Varer fri for fysiske og juridiske mangler. Sælger er ansvarlig over for kunden, hvis varen har en fysisk eller retlig mangel (garanti).

5.2 Hvis Varerne har en mangel, kan Kunden:

(a) afgive en erklæring om at reducere prisen eller hæve salgskontrakten, medmindre sælgeren straks og uden unødig ulempe for kunden udskifter de defekte varer med mangelfrie varer eller fjerner defekten.

Denne begrænsning gælder ikke, hvis varerne allerede er blevet udskiftet eller repareret af sælgeren, eller hvis sælgeren ikke har opfyldt sin forpligtelse til at udskifte varerne med mangelfrie varer eller fjerne manglerne. Kunden kan i stedet for afhjælpning af mangler foreslået af Sælger kræve omlevering af Varen til en mangelfri Vare eller i stedet for omlevering af Varen kræve afhjælpning af mangler, medmindre det er umuligt eller forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger at bringe Varen i overensstemmelse med aftalen på en af Kunden valgt måde i forhold til den af Sælger foreslåede måde. Ved vurderingen af de uforholdsmæssigt store omkostninger skal der tages hensyn til værdien af den mangelfrie Vare, arten og betydningen af den konstaterede mangel samt den ulempe, som Kunden ville blive udsat for ved en anden måde at opfylde aftalen på.

b) krav om at erstatte den mangelfulde Vare med en mangelfri Vare eller fjerne manglen. Sælger er forpligtet til at erstatte den mangelfulde vare med en mangelfri vare eller afhjælpe manglen inden for rimelig tid og uden unødig ulempe for kunden.

Sælgeren kan nægte at efterkomme Kundens anmodning, hvis det er umuligt at bringe de mangelfulde Varer i overensstemmelse med Salgsaftalen på en måde, som Kunden har valgt, eller hvis det vil kræve uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den anden mulige måde at bringe dem i overensstemmelse med Salgsaftalen. Omkostningerne til reparation eller udskiftning skal afholdes af Sælger.

5.3 Den kunde, der udøver sine rettigheder i henhold til garantien, er forpligtet til at levere den defekte vare til sælgers adresse. I tilfælde af en kunde, der er forbruger, dækkes leveringsomkostningerne af sælgeren.

5.4 Sælger er ansvarlig i henhold til garantien, hvis den fysiske mangel opdages inden udløbet af to år fra varens frigivelse til kunden. Kravet om afhjælpning af manglen eller omlevering af varen til en mangelfri vare forældes efter et år, men denne periode kan ikke udløbe før udløbet af den i første punktum nævnte periode. Kunden kan inden for denne periode hæve købsaftalen eller afgive erklæring om afslag i prisen på grund af en mangel ved varen. Hvis Kunden har anmodet om udskiftning af Varerne med mangelfrie Varer eller fjernelse af manglen, begynder fristen for tilbagetrækning fra Salgsaftalen eller afgivelse af en erklæring om prisnedsættelse at løbe fra det tidspunkt, hvor fristen for udskiftning af Varerne eller fjernelse af manglen udløber uden virkning.

5.5 Alle klager vedrørende Varerne eller opfyldelsen af Købsaftalen kan Kunden indgive skriftligt til Sælgers adresse.

5.6 Sælgeren skal inden for 14 dage fra datoen for anmodningen, der indeholder klagen, svare på klagen over varerne eller klagen relateret til udførelsen af salgskontrakten indsendt af kunden.

5.7 Kunden kan indgive en klage til sælgeren i forbindelse med brugen af gratis tjenester, der leveres elektronisk af sælgeren. Klagen kan indgives i elektronisk form og sendes til info@tulup.dk. Kunden bør inkludere en beskrivelse af problemet i klagen. Sælger skal straks, men senest inden for 14 dage, behandle klagen og give Kunden et svar.

5.8 Sælger giver kunden, som er forbruger, mulighed for at anvende udenretslig bilæggelse af forbrugertvister. Den kompetente enhed for sælgeren er Voivodship Inspectorate of Trade Inspection i Katowice. ul. Brata Alberta 4. 40-951 Katowice. Postboks nr. 178. Sekretariat tlf.: (32) 35 68 100.

§ 6 Begrænsning af ansvar

6.1 Sælger er ikke ansvarlig for manglende kontinuerlig adgang til internetbutikken og systemets hastighed samt tekniske og elektroniske fejl, der opstår under ordreafgivelsen, hvis de er forårsaget af faktorer uden for sælgers kontrol.

§ 7 Ret til at træde tilbage fra kontrakten

7.1 Kunden har ret til at træde tilbage fra denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden har taget den sidste vare i besiddelse, eller hvor en anden tredjemand end transportøren og angivet af kunden har taget den sidste vare i besiddelse.

7.2 For at udøve fortrydelsesretten skal kunden underrette sælgeren (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tlf. (32) 700 36 16) om sin beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt ved en utvetydig erklæring.

7.3 For at overholde fristen for tilbagetrækning fra kontrakten skal en erklæring om tilbagetrækning fra kontrakten sendes til e-mail-adressen til sælgeren info@tulup.dk inden udløbet af fristen på 14 dage fra dagen for levering af varerne. Et eksemplar af den relevante erklæring findes i slutningen af disse vilkår og betingelser.

7.4 Sælger afholder ikke de transportomkostninger, der er forbundet med kundens returnering af varer som følge af tilbagetrækning fra kontrakten.

7.5 Varer skal sendes tilbage inden for 14 dage fra fortrydelsesdatoen.

7.6 Mosemalerier og personaliserede produkter er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Du kan finde detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten og returformularen under dette link: fortrydelsesret

§ 8 Klager

8.1 Sælger yder 12 måneders garanti på de tilbudte produkter. Denne periode er gyldig fra datoen for levering af produktet til kunden.

8.2 Sælger leverer monteringsvejledning til produktet. Manglende overholdelse af instruktionerne udelukker muligheden for reklamation.

8.3 Kunden skal straks efter at have opdaget den manglende overholdelse af tjenesten med kontrakten, rapportere klagen skriftligt til e-mail-adressen: info@tulup.dk.

8.4 En klage kan ikke baseres på ubetydelige afvigelser af det leverede produkt fra det, der tilbydes i tjenesten. Som ubetydelige afvigelser betragtes små farveforskelle, små forskelle i format, type og kvalitet af substratet. Disse afvigelser er uundgåelige i produktionsprocessen, og farveforskellene kan skyldes brugerens skærmindstillinger. Der kan heller ikke reklameres over den måde, hvorpå materialet er opdelt, hvis Køber ikke har foreslået den usædvanlige opdeling ved bestillingen.

8.5 Sælger er forpligtet til at tage stilling til reklamationen inden for 14 dage fra reklamationens fremsættelse.

8.6 Hvis det vurderes, at de leverede varer ikke er i overensstemmelse med aftalen, dvs. har en mangel, der reducerer deres værdi eller anvendelighed, eller varerne blev leveret ufuldstændige, har køberen ret til at anmode om at bringe produktet til en tilstand, der er i overensstemmelse med aftalen ved gratis reparation, udskiftning af produktet med et nyt eller hvis der ikke er en sådan mulighed - returnering af den betalte ordre.

8.7 Sælgeren har ret til at kræve returnering af defekte varer fra kunden.

8.8 Kun varer i den stand, hvori de blev leveret, er genstand for reklamation. Hvis tekniske mangler ved fototapetet opdages, efter at det er blevet påført, vil reklamationen ikke blive accepteret.

8.9 Skader forårsaget af forkerte eller uforenelige handlinger udgør ikke grundlag for krav mod sælgeren.

 

§ 9 Afsluttende bestemmelser

9.1 I spørgsmål, der ikke er dækket af disse vilkår og betingelser, gælder bestemmelserne i civilloven eller andre lovbestemmelser vedrørende drift af websteder og onlinebutikker.

9.2 Tulup.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse regler.

9.3 På vores sider placerer tredjeparter oplysninger i form af cookies og andre lignende teknologier på din terminalenhed (f.eks. computer, smartphone) og adgang til dem. Dette er vores betroede partnere, som vi løbende samarbejder med for at skræddersy annoncerne på vores og deres hjemmesider samt de tjenester, som vi og vores betroede partnere leverer, til dine behov og interesser.